Giải trình KQKD quý 3 năm.2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020 Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 BCTC soát xét bán niên 2020 Thông báo chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng : 04/09/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020 Công bố thông tin v/v người được ủy quyền công bố thông tin Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 BCTC quý 1.2020 Giải trình KQKD quý 1.2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 15/04/2020 v/v thoái vốn đầu tư tại CTY CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản. Công bố Biên bản đại hội và Nghị quyết cổ đông Báo cáo thường niên 2019 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả KD năm 2019 Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Bao cáo tài chính quý 4 Giải trình KQKD quy4 năm.2019 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách dự ĐHCĐ năm 2020 Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 2019 Nghị quyết về việc vay vốn Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 2019 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019 Giải trình kqkd quý 1 năm 2019 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công bố báo cáo thường niên 2018 Công bố Tài liệu Đại hội Cổ đông 2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019 Công bố nghị quyết số 1 năm 2019 Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018 Khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh. Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018 Nghị quyết số 4 năm 2018 Báo cáo Tài chính giữa năm năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Giải trình KQKD quý 2 2018 Công bố báo cáo tài chính quý 2 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017 Công bố chọn đơn vị kiểm toán 2018 Giải trình KQKD quý 1.2018 Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2018 Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Công bố tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Công ty Becamex BCE công bố Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT Hội Thao chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017 Đại Hội Công Đoàn Becamex BCE Lần Thứ 5 ( 2017-2020) BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3 Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Công trình xây dựng