Khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh. Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018 Nghị quyết số 4 năm 2018 Báo cáo Tài chính giữa năm năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Giải trình KQKD quý 2 2018 Công bố báo cáo tài chính quý 2 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017 Công bố chọn đơn vị kiểm toán 2018 Giải trình KQKD quý 1.2018 Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2018 Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Công bố tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Công ty Becamex BCE công bố Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT Hội Thao chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017 Đại Hội Công Đoàn Becamex BCE Lần Thứ 5 ( 2017-2020) BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3 Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Công trình xây dựng