Nghị quyết số 07 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng Ngày: 26/06/2020

Nghị quyết số 07 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng

Nghị quyết số 06 về việc Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ Ngày: 26/06/2020

Nghị quyết số 06 về việc Thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ

CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020 Ngày: 05/06/2020

CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020

Công bố thông tin v/v người được ủy quyền công bố thông tin Ngày: 08/05/2020

Công bố thông tin v/v người được ủy quyền công bố thông tin

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Ngày: 08/05/2020

Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.