Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 Ngày: 17/10/2019

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019

Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 2019 Ngày: 17/10/2019

Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 2019

Nghị quyết về việc vay vốn Ngày: 27/09/2019

Công bố nghị quyết về việc vay vốn

Giải trình kết quả kinh doanh bán niên 2019 Ngày: 15/08/2019

Giải trình kết quả kinh doanh bán niên 2019

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019 Ngày: 14/08/2019

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019