Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020 Ngày: 06/02/2020

Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Ngày: 20/01/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Bao cáo tài chính quý 4 Ngày: 17/01/2020

Bao cáo tài chính quý 4

Giải trình KQKD quy4 năm.2019 Ngày: 16/01/2020

Giải trình KQKD quy4 năm.2019

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách dự ĐHCĐ năm 2020 Ngày: 16/01/2020

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách dự ĐHCĐ năm 2020