Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Ngày: 19/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Becamex BCE công bồ thông tin Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 12/01/2021 Ngày: 12/01/2021

CBTT Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 12/01/2021 v/v thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngày: 30/12/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua giá khởi điểm đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) Ngày: 28/12/2020

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua giá khởi điểm đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Ngày: 28/12/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG