Công bố Biên bản đại hội và Nghị quyết cổ đông Ngày: 30/03/2020

Công bố Biên bản đại hội và Nghị quyết cổ đông

Báo cáo thường niên 2019 Ngày: 30/03/2020

Báo cáo thường niên 2019

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả KD năm 2019 Ngày: 17/03/2020

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả KD năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Ngày: 10/03/2020

Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 Ngày: 10/03/2020

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020