Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày: 28/05/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2019 Ngày trả cổ tức : 28/06/2019

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 Ngày: 28/05/2019

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Ngày: 28/05/2019

Công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019 Ngày: 20/04/2019

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019 Ngày: 20/04/2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019