Giải trình KQKD quý 3 năm.2020 Ngày: 19/10/2020

Becamex BCE giải trình KQKD quý 3 năm.2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Ngày: 19/10/2020

Becamex BCE công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020 Ngày: 25/08/2020

Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020 Ngày: 14/08/2020

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 Ngày: 14/08/2020

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020