Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Ngày: 16/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Thông báo của Sở GD CK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Ngày: 06/07/2021

Thông báo của Sở GD CK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

CÔNG TY CP XD & GT BD ký Hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC bán niên 2021 và BCTC kết thúc năm 2021 Ngày: 28/06/2021

CÔNG TY CP XD & GT BD ký Hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC bán niên 2021 và BCTC kết thúc năm 2021

NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT v/v chia cổ tức 2020. Ngày: 23/06/2021

NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT v/v chia cổ tức 2020.