Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 Ngày: 18/03/2021

Công ty cổ phần xây dựng và giao thông giải trình kết quả kinh doanh năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 Ngày: 18/03/2021

Công ty cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công bố báo cáo tài chính năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Ngày: 16/03/2021

Becamex BCE thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

CBTT thay đổi Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Ngày: 11/03/2021

Becamex BCE CBTT thay đổi Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan người nội bộ đã CBTT ngày 05/02/2021. Ngày: 03/03/2021

Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan người nội bộ đã CBTT ngày 05/02/2021.