Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ Ngày: 26/07/2017

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Báo cáo Tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 Ngày: 17/07/2017

Báo cáo Tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 của công ty Becamex BCE

BCE công bố thông tin Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT Ngày: 11/05/2017

công bố thông tin Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT

BCE công bố thông tin Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT. Ngày: 11/05/2017

Công bố thông tin Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. Ngày: 11/05/2017

BCE thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.