THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Ngày: 28/12/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) tại Sở GD CK TPHCM Ngày: 28/12/2020

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) tại Sở GD CK TPHCM

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT Ngày: 22/12/2020

Về việc thông qua thời gian đấu giá công khai cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE)

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Ngày: 08/12/2020

Becamex BCE thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng Ngày: 08/12/2020

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng