Công bố thông tin Nghị quyết số 2/2017/NQ-HĐQT Ngày: 13/03/2017

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết số 2/2017/NQ-HĐQT

Công bố thông tin Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Ngày: 01/03/2017

Công bố thông tin Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương chốt danh sách dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Ngày: 27/02/2017

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương chốt danh sách dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Ngày: 18/02/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

BCE công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét năm 2016. Ngày: 17/02/2017

công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét năm 2016.